Pozadí hlavního banneru

Přijímací řízení

Přijímací řízení

Termíny konání přijímací zkoušky se na základě opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 15. března 2021 posouvají! Nové termíny jsou:

Školní přijímací zkouška Základní školy a gymnázia Navis je stanovena na 10. 5. 2021 od 9:00, pohovor potom v týdnu od 10. do 14. 5. 

Kdy proběhne přijímací zkouška?

  • školní přijímací zkouška z českého jazyka, matematiky a angličtiny proběhne dne 10. 5. 2021 od 9:00
  • termín ústního pohovoru, který je součástí školní přijímací zkoušky, je od 10. do 14. 5. 2021 (přesný termín si sjednává uchazeč individuálně dle svých možností)

Zkouška se koná vždy v budově školy dle pravidel aktuální epidemické situace. V případě zhoršené epidemické situace či jiných okolností bránících řádnému vykonání školní přijímací zkoušky, může ředitel školy rozhodnout o jejím konání formou online. Dále, v případě nepříznivé epidemické situace či jiných důvodů hodných zřetele, může ředitel školy do 8. března rozhodnout o nekonání přijímací zkoušky, a to v souladu s opatřením obecné povahy MŠMT ze dne 5. 1. 2020 bod IV.


Na základě čeho jsou studenti přijímáni?

Ředitel rozhodl, že proběhne pouze školní kolo přijímacích zkoušek. Studenti jsou přijímáni na základě výsledků testů z českého jazyka, matematiky a angličtiny a na základě ústního pohovoru s uchazečem, který zde prokáže svou motivaci, samostatnost a soulad s hodnotami a principy školy (viz. například Výchova ke ctnostem jako pilíř naší školy).


Jak se budou zkoušky bodovat?

Uchazeč může u zkoušky získat nejvýše 250 bodů, přičemž může získat následující bodové ohodnocení:

1/ Body za školní přijímací zkoušky z českého jazyka, matematiky a angličtiny:

  • český jazyk (maximální možný zisk 50 bodů)
  • matematika (maximální možný zisk 50 bodů)
  • angličtina (maximální možný zisk 50 bodů)

2/ Body za přijímací pohovor:

  • ústní pohovor (maximální možný zisk 100 bodů, minimální počet potřebný ke splnění této části přijímací zkoušky je 30 bodů)
  • je možné přinést portfolio zájmů či jiných aktivit, které dosvědčují zájem, motivaci a soulad s cíli a hodnotami školy

Jak bude vypadat ústní pohovor?

Naše škola stojí na spolupráci s rodinami a studenty v oblasti tak niterné, jako je sdílení hodnot a postojů. Proto vedeme přijímací pohovor, abychom zajistili tento soulad a aby naše budoucí spolupráce měla co nejlepší potenciál. Pohovor trvá zhruba 30 minut a je na něm přítomen zástupce vedení školy, zástupce učitelského sboru a zástupce vyučujících etiky. Student si vylosuje téma z oblasti hodnot a hovoří na toto téma s komisí. Na úspěšné splnění této části školní přijímací zkoušky je nutné získat alespoň 30 bodů.


Dáváte body za vysvědčení?

Body za vysvědčení z předchozí školy nedáváme.


Jak se sestavuje pořadí uchazečů?

Přijímáme uchazeče, kteří získají alespoň 150 bodů v součtu a zároveň kteří obdrží alespoň 30 bodů při ústním pohovoru. Uchazeči poté budou seřazeni podle počtu získaných bodů od nejvyššího k nejnižšímu. Ke vzdělávání budou přijati ti s nejvyšším počtem bodů až do vyčerpání kapacity školy. V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí los.


Budete mít i druhé kolo přijímacího řízení?

V případě, že se kapacita prvního ročníku (20 studentů) nenaplní v průběhu prvního kola, vyhlásí ředitel školy 2. kolo.


Jaké jsou termíny pro odevzdávání přihlášek?

Gymnázium Navis bude zapsáno do rejstříku MŠMT po 31. 1. 2021, tudíž máme nárok na výjimku v režimu odevzdávání přihlášek. Ta spočívá v tom, že je možné přihlášku odevzdávat až do data stanoveného pro školní přijímací zkoušku (tj. 17. 5. 2021). V případě, že jste již vyplnili a odevzdali přihlášku na dvě jiné školy, nic se neděje. Stále můžete podat přihlášku na naši školu za předpokladu, že jste nestvrdili nástup zápisovým lístkem.

Do přihlášky vepište Základní škola a gymnázium Navis, kód oboru je 79-41-K/41 Gymnázium.

Adresa: V Dolích 444, 251 01, Světice

Kontakt pro uchazeče: veprek@­skoly-navis.cz

Těšíme se na Vás!

Mgr. J. Vepřek
ředitel

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.