Pozadí hlavního banneru

Přijímací řízení

Přijímací řízení

Přihlaste se nám do zájemky!

 

Ředitel školy rozhodl podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče do 1. ročníku Gymnázia Navis takto:

Ve školním roce 2023/2024 Základní škola a gymnázium Navis otevírá na gymnáziu jednu třídu - obor vzdělání 79-41/K-41 Gymnázium čtyřleté, denní forma (přijato bude max. 20 žáků). 

Přihlášky na školní rok 2023/2024 se odevzdávají do 1. 3. 2023.

Přihlášku je možné odevzdat fyzicky na adrese školy V Dolích 444, 251 01 Světice, nebo zaslat poštou či datovou schránkou: ID datové schránky: fq95vcu.

Přijímací řízení se skládá ze 2 částí: jednotné a školní přijímací zkoušky.


Jednotná přijímací zkouška

Zahrnuje 2 písemné testy z:

  • českého jazyka a literatury (60 min)
  • matematiky (70 min).

Maximální možný počet dosažených bodů v testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů. Výsledky této zkoušky tvoří 60 % celkového množství bodů. 

Termíny:

  • 1. termín se koná dne 13. dubna 2023
  • 2. termín se koná dne 14. dubna 2023

Uchazeč má možnost vykonat JPZ dvakrát, přičemž daný pokus vykoná v příslušné škole dle pořadí školy na přihlášce. Do výsledkové listiny se započítává nejvyšší dosažený počet bodů z jednotlivých předmětů.

Výsledky jednotné přijímací zkoušky vyhodnocuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) a zpřístupní je školám dne 28. dubna 2023.

Více informací o JPZ: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska


Školní přijímací zkouška

Uchazeč dále absolvuje následující části přijímacího řízení:

  • komplexní zkoušku z anglického jazyka
  • ústní pohovor

Součet bodů ze školní zkoušky tvoří 40 % z celkového množství bodů, z anglického jazyka lze získat maximálně 15 bodů, z ústního pohovoru pak 50.

Komplexní zkouška z anglického jazyka probíhá písemně v časovém limitu 65 min. Uchazeč ji vykonává v den, kdy se dostaví k jednotné přijímací zkoušce (13. nebo 14. dubna 2023).

Ústní pohovor trvá zhruba 30 minut a je na něm přítomen zástupce vedení školy, zástupce učitelského sboru a vyučující etiky. Pohovoru předchází 20 minut přípravy. Student obdrží text na filosoficko-etické téma a hovoří nad jeho obsahem s komisí. Termín pohovoru bude nabídnut v období od 12. do 28. dubna 2023. Uchazeči obdrží pozvánku s informacemi o konkrétním termínu na začátku dubna.


Jak se nejlépe připravit na zkoušku z angličtiny?

Úspěšný řešitel přijímací zkoušky z  AJ prokáže rámcovou znalost jazyka na úrovni A2+ až B1.

V poslechové části testu ověřujeme schopnost zapsat si klíčová fakta vyposlechnutá z monologu a dovednost porozumět názorům a postojům ve strukturovaném rozhovoru.
Na čtení ověřujeme zejména schopnost detailního čtení a schopnost pracovat s prostředky textové návaznosti. 
V oblasti psaní dostávají uchazeči na výběr mezi dvěma zadáními. Buď napíší článek, nebo příběh. Při hodnocení posuzujeme, do jaké míry odpovídá řešení zadání, dále srozumitelnost sdělení, práci s prostředky textové návaznosti a soudržnost textu a také šíři a přesnost použití gramatických struktur a slovní zásoby.

Vhodným způsobem přípravy k přijímací zkoušce jsou například materiály určené k přípravě na zkoušku Cambridge B1 Preliminary (dříve PET).

V tabulce níže uvádíme části přijímací zkoušky a části zkoušky B1 Preliminary, které jim svým charakterem odpovídají.

Jak je z tabulky patrné, nemá pátá část přijímací zkoušky odpovídající část v B1 Preliminary. Pro přípravu na tuto část doporučujeme sadu kartiček Quizlet, kterou jsme vytvořili pro naše žáky základní školy.

Test Cambridge B1 Preliminary si můžete vyzkoušet zde


Kde se budou zkoušky odehrávat?

Zkouška se koná vždy v budově školy dle pravidel aktuální epidemické situace. V případě zhoršené epidemické situace či jiných okolností bránících řádnému vykonání školní přijímací zkoušky, může ředitel školy rozhodnout o jejím konání formou online. 


Na základě čeho jsou studenti přijímáni?

Přijímáme uchazeče, kteří získají:

  • minimálně polovinu bodů ze zkoušky z anglického jazyka
  • minimálně polovinu bodů z ústního pohovoru
  • dále řadíme dle počtu bodů a naplňujeme třídu do maxima 20 žáků

Uchazeči budou seřazeni podle počtu získaných bodů od nejvyššího k nejnižšímu. Ke vzdělávání budou přijati ti s nejvyšším počtem bodů až do vyčerpání kapacity školy (nabíráme max. 20 žáků). V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí los.


 Jak se dozvím výsledky přijímacího řízení?

Každý uchazeč obdrží před zveřejněním výsledků registrační číslo, které mu bude zasláno na e-mailový kontakt uvedený v přihlášce. Výsledky o přijetí zveřejníme na webových stránkách školy nejpozději 2 pracovní dny po vyhlášení výsledků společností Cermat. Od tohoto data běží lhůta 10 pracovních dnů pro podání zápisového lístku.


Dáváte body za vysvědčení?

Body za vysvědčení z předchozí školy nedáváme.


Co dělat, když se nemohu dostavit ke zkoušce?

Pokud se uchazeč nemůže dostavit na jednotnou nebo školní zkoušku, může se řádně omluvit řediteli školy do 3 dnů po termínu konání zkoušky, čímž mu může být povolen náhradní termín.


Budete mít i druhé kolo přijímacího řízení?

V případě, že se kapacita prvního ročníku (20 studentů) nenaplní v průběhu prvního kola, vyhlásí ředitel školy 2. kolo.


Informace k přihlášce

Přihlášku na naši školu můžete odevzdat do 1. 3. 2023 včetně.

Do přihlášky vepište Základní škola a gymnázium Navis, kód oboru je 79-41-K/41 Gymnázium.

Adresa: V Dolích 444, 251 01, Světice

Uchazeč musí na obou přihláškách uvést stejné pořadí škol, které zároveň určuje i datum konání jednotné zkoušky na příslušné škole.

 

Kontakt pro uchazeče: prijimacky@skoly-navis.cz; + 420 731 494 744

 

Srdečně také zveme na Dny otevřených dveří, které se uskuteční 11. října a 6. prosince 2022 v 17h v budově Základní školy a gymnázia Navis.

 

Těšíme se na Vás!

Mgr. Jan Vepřek
ředitel Základní školy a gymnázia Navis

Mgr. Anna Churáčková
koordinátor přijímacího řízení na Gymnázium Navis

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.